منو بکشون به سمت مرگ مثله یه سیگار روشن
Took my last breath like the smoke from my lips
نفسمو برید مثله دودای روی لبم
I’ve lied for you and I liked it too
من برای تو (بخاطرتو) دروغ گفتم و دوستش هم داشتم
But my knees are bruised from kneeling to you
ولی زانو هام از بس که به تو زانو زدم کبود شدن
I’ve had enough, but you’re too hard to quit
به اندازه کافی داشتم (بسه دیگه) ولی برام خیلی سخته که تو رو کنار بزارم
We’ve had our fun, now your sugar makes me sick
ما دلخوشیامونو داشتیم ، الان شیرینیت حالمو خراب میکنه
I’ve lied for you and I liked it too
من برای تو (بخاطرتو) دروغ گفتم و دوستش هم داشتم
But my makeup’s ruined
ولی آرایشم خراب شده
And now I’m laughing through my tears
و حالا با گریه هام دارم میخندم
I’m crying through my fear
و با ترسم دارم گریه میکنم
But, baby, if I had to choose
ولی ، عزیزم، اگه قرار باشه که انتخاب کنم
The joke’s on you
مقصر تویی
The joke’s on you
مقصر خودتی
God knows I’ve tried to be kind
خدا میدونه که سعی کردم مهربون باشم
But I won’t just lay down and die
ولی من ساکت و آروم نمیمونم تا بمیرم
Wearing a fake smile
یه خنده الکی رو صورتمه
The joke’s on you
مقصر خودتی
My heart’s gone bad, now it won’t beat for you
قلبم بد شده ، حالا دیگه برای تو نمیتپه
You had your laugh, now I won’t play the fool
به اندازه کافی خوش بودی ، حالا دیگه احمق نیستم
I’ve lied for you and I liked it too
من برای تو (بخاطرتو) دروغ گفتم و دوستش هم داشتم
But I’m black and blue from bleeding for you
اما من از بس که برات فداکاری کردم دیگه خسته شدم
You struck the match, burned me out so fast
تو کبریت رو (شعله رو ) به زور روشن کردی ، خیلی زود منو سوزوند
Look what we had, now it’s turned to ash
ببین چیا داشتیم ، الان تبدیل به خاکستر شده
I’ve lied for you and I liked it too
من برای تو (بخاطرتو) دروغ گفتم و دوستش هم داشتم
But my makeup’s ruined
ولی آرایشم خراب شده
And now I’m laughing through my tears
و حالا من دارم با گریه هام میخندم
Im crying through my fear
دارم با ترسم گریه میکنم
But, baby, if I had to choose
ولی ، عزیزم ، اگه قرار باشه که انتخاب کنم
The joke’s on you
مقصر تویی
The joke’s on you
مقصر خودتی
God knows I’ve tried to be kind
خدا میدونه که سعی کردم مهربون باشم
But I wont just lay down and die
ولی من ساکت و آروم نمیمونم تا بمیرم
Wearing a fake smile
یه خنده الکی رو صورتمه
The joke’s on you
مقصر خودتی
کانال تلگرام موزیکالیکال

کانال تلگرام موزیکالیکال