فوزیه Tears of Gold متن و ترجمه آهنگ
Mama always told me
مامانم همش بهم میگفت
That I was too naive
که خیلی ساده لوحم
Gave away my trust for pennies
به همه راحت اعتماد میکردم و اعتمادمو به چند پنی (یک صدم دلار) میفروختم
I said “Don’t you worry.
بهش گفتم ؛ نگران نباش
Didn’t think that I’d be
فکرشو نمی کردم که
Broken down and crying
که بشکنم و گریه کنم
Help me
کمکم کن
Wrecked? Check
شکسته؟ درسته
Heart? In debt
قلبم؟ توی قرضه
All you do is come around
تمام کاری که میکنی راه اومدنه
Just came here to collect
فقط اومدی اینجا که جمع کنی
Wrecked? Check
شکسته؟ درسته
Heart? In debt
قلبم؟ توی قرضه
Don’t you know that
مگه نمیدونی که
I cried tears of gold for you
من گریه هام از طلا بودن
I sit here poor for you
بخاطر تو اینجا فقیرانه نشستم
Collect my pennies and my dimes
خرد خرد پول (عشق) جمع می کنم
That’s why you love it when I cry
بخاطر همینه که وقتی که گریه میکنم دوست داری
Platinum love for you
عشق پلاتینی برای تو
I’d give no less for you
بهت کمتر از این نمیدادم
Generosity’s my enemy
بخشندگی دشمن منه
So I’m broke and your heart’s rich
پس من ورشکستم و تو قلبت خیلی غنییه
Because of me
بخاطر من
Know that this is my fault
بدون که مشکله منه (بخاطر منه)
Gave a little too much
یکمی زیادی دادم
Knew that this was gonna happen
میدونستم که این قراره اتفاق بیوفته
But I’m not gonna lie
ولی دیگه دروغ نمیگم
You can make me cry, thousand times
میتونی به گریم بندازی، هزاران بار
I come running back like
من دوان دوان برمیگردم
What is going on with my head?
چرا اینطوری میشم (چی تو سرم میگذره)
Wrecked? Check
شکسته؟ درسته
Heart? In debt
قلبم؟ توی قرضه
All you do is come around
تمام کاری که میکنی راه اومدنه
Just came here to collect
فقط اومدی اینجا که جمع کنی
Wrecked? Check
شکسته؟ درسته
Heart? In debt
قلبم؟ توی قرضه
Don’t you know that
مگه نمیدونی که
I cried tears of gold for you
من گریه هام از طلا بودن (بخاطر تو از همه چیم گذشتم)
I sit here poor for you
بخاطر تو اینجا فقیرانه نشستم (چون همه عشقمو به تو دادم)
Collect my pennies and my dimes
خرد خرد پول (عشق) جمع می کنم
That’s why you love it when I cry
بخاطر همینه که وقتی که گریه میکنم دوست داری
Platinum love for you
عشق پلاتینی برای تو
I’d give no less for you
بهت کمتر از این نمیدادم
Generosity’s my enemy
بخشندگی دشمن منه
So I’m broke and your heart’s rich
پس من ورشکستم و تو قلبت خیلی غنییه
Because of me
بخاطر منAnd the worst part is Id do it all over again
و بدترین جاش اونجاشه که بازم همین کارو میکردم
The worst part is, I know it’s never gonna end
بدترین جاش اونجاشه که میدونم که هرگز تموم نمیشه
I keep coming right back like a maniac
من همش برمیگردم مثله یه دیوونه
I keep coming right back like
من همش برمیگردم مثه …
And the worst part is I’d do it all over again
و بدترین جاش اونجاشه که بازم همین کارو میکردم
The worst part is, I know it’s never gonna end
بدترین جاش اونجاشه که میدونم که هرگز تموم نمیشه
I keep coming right back like a maniac
من همش برمیگردم مثله یه دیوونه
Don’t you know that
مگه نمیدونی که
I cried tears of gold for you
من گریه هام از طلا بودن
I sit here poor for you
بخاطر تو اینجا فقیرانه نشستم
Collect my pennies and my dimes
خرد خرد پول (عشق) جمع می کنم
That’s why you love it when I cry
بخاطر همینه که وقتی که گریه میکنم دوست داری
Platinum love for you
عشق پلاتینی برای تو
I’d give no less for you
بهت کمتر از این نمیدادم
Generosity’s my enemy
بخشندگی دشمن منه
So I’m broke and your heart’s rich
پس من ورشکستم و تو قلبت خیلی غنییه
Because of me
بخاطر من